Kontrole szamb i oczyszczalni ścieków

Od lipca 2022 roku, po nowelizacji m.in. prawa wodnego, właściciele nieruchomości nie podłączeni do kanalizacji zbiorczej muszą zapewnić wyposażenie nieruchomości w urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych tj. szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków oraz utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie. Nowelizacja narzuca samorządom obowiązek dokładnego nadzoru, w związku z tym w gminach ruszyły kontrole szamb i oczyszczalni ścieków, które mają na na celu przeciwdziałanie nielegalnemu odprowadzaniu ścieków.

Kontrole szamb i oczyszczalni ścieków

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do korzystania z usług wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub podmiot posiadający zezwolenie na wykonywanie usług usuwania odpadów komunalnych przez okazywanie umów i dowodów płacenia lub okazanie na wniosek wójta, burmistrza lub prezydenta dowodów płacenia za składowanie odpadów na składowisku odpadów komunalnych.

W przypadku, gdy właściciele nieruchomości nie udokumentują korzystania ze wskazanych wyżej jednostek wywożących nieczystości, obowiązek usuwania i unieszkodliwiania odpadów przejmuje gmina pobierając od właścicieli tych nieruchomości
opłaty.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do posiadania umowy na odbiór nieczystości ciekłych, podpisanej z firmą asenizacyjną. Dodatkowo są zobowiązani do przechowywania potwierdzeń opłat za każdy wywóz nieczystości.

Rada gminy może ustalić, w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę wywożenia odpadów komunalnych i częstotliwość tych wywozów.

Niedopuszczalne jest, by ścieki z budynków mieszkalnych były gromadzone lub wywożone wspólnie z gnojówką lub gnojowicą na grunty rolne.

Faktury za wywóz powinny być regularne. Wszystkie dokumenty należy okazać podczas kontroli w domu lub podczas wezwania do urzędu. Gminy dodatkowo mogą sprawdzić, czy szambo jest zbudowane zgodnie z przepisami prawa w zakresie  lokalizacji i szczelności.

Za wszelkie wykryte nieprawidłowości w dokumentacji oraz infrastrukturze właściciele mogą zostać ukarani i wezwani do naprawy wszystkich błędów. Za utrudnianie kontroli pracownikom gminy może grozić kara w wysokości 5 tys. zł grzywny.

Kontrole szamb i oczyszczalnie ścieków w Polsce stanowią obecnie priorytetowy obszar działań samorządów. Dotyczy to około pół miliona Polaków, których domy nie są podłączone do kanalizacji.

Gminy muszą po raz pierwszy przygotować sprawozdania dotyczące gospodarki nieczystościami. Muszą w nich wykazać umowy oraz rachunki, które otrzymają od skontrolowanych mieszkańców. Taką kontrolę przeprowadza się co najmniej raz na dwa lata. Za niewywiązanie się z raportu samorządom grozi kara do 50 tys. zł.

Szambo: często zadawane pytania

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. mówi, że szamba można montować tylko na działkach budowlanych i w przypadku braku możliwości podłączenia budynku do sieci kanalizacyjnej. Nie dopuszcza się budowy zbiorników na obszarach narażonych na występowanie powodzi, zalewanie wodami opadowymi, na skarpach oraz na terenach podlegających szczególnej ochronie środowiska.

Zgłoszenie budowlane jest wymagane przy montażu szamba o pojemności do 10m3. Powyżej 10m3 jest potrzebne pozwolenie budowlane.

Krok 1. Wypełnij wniosek budowy szamba
Wniosek o zamiarze wybudowania szamba powinien zawierać takie informacje jak rodzaj i sposób wykonywania montażu. W zgłoszeniu należy wskazać, jakie roboty zostaną wykonane (budowa szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 metrów sześciennych), z jakiego materiału jest wykonany zbiornik (polietylen), lokalizacja szamba (adres, numer ewidencyjny działki, właściciel nieruchomości) oraz termin rozpoczęcia prac budowlanych.
Krok 2. Dołącz niezbędne załączniki
Do wniosku należy dołączyć takie dokumenty jak:
mapkę sytuacyjną działki z lokalizacją zbiornika z zachowaniem odpowiednich odległościach od granicy działki – 2m i 5m od okien i drzwi budynków

 • kartę katalogową zbiornika z wymiarami
 • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością
 • aprobatę ITB
 • zaświadczenie od zarządcy sieci wodno-kanalizacyjnej, potwierdzające brak możliwości przyłączenia budynku do instalacji – opcjonalnie

Krok 3. Złóż wniosek w odpowiedniej instytucji
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w starostwie powiatowym lub w urzędzie miasta na prawach powiatu.

Krok 4. Poczekaj na decyzję
W przypadku zbiorników na nieczystości ciekłe o pojemności do 10m3 instytucja ma 21 dni na zgłoszenie ewentualnych poprawek we wniosku. W takiej sytuacji konieczne będzie uzupełnienie lub poprawienie wniosku. Jeśli jednak starostwo lub urząd nie odezwą się w ciągu 21 dni, stosując tzw. cichą akceptację czyli brak sprzeciwu, uprawniające do rozpoczęcia robót budowlanych zgodnie z terminem wskazanym we wniosku.

Krok 5. Zakup zbiornika
Teraz możesz już spokojnie wybrać zbiornik na szambo. Dla 4-5 osobowej rodzinie przy wybieraniu zbiornika średnio raz w miesiącu i dziennym zużyciu wody do 100l wystarczy zbiornik 10m3. Dlaczego lepiej wybrać szambo plastikowe niż betonowe dowiesz się z artykułu https://impet.net.pl/szambo-betonowe-czy-plastikowe/

Krok 6. Inwentaryzacja geodezyjna
Po wykonaniu montażu szamba poproś geodetę, aby naniósł na mapkę powykonawczą szambo wraz z ewentualnymi różnicami w położeniu, ewentualnie w pojemności szamba i wprowadził na Geoportal.

Najczęściej wybierane szamba

Oczyszczalnia ścieków: często zadawane pytania

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. mówi, że oczyszczalnie można montować tylko na działkach budowlanych i w przypadku braku możliwości podłączenia budynku do sieci kanalizacyjnej. Działka nie może leżeć na terenie aglomeracji. Nie dopuszcza się budowy oczyszczalni na obszarach narażonych na występowanie powodzi, zalewanie wodami opadowymi, na skarpach oraz na terenach podlegających szczególnej ochronie środowiska.

 • skropliny (kondensat) z pieca gazowego
 • popłuczyny z uzdatniacza do wody (solanka)
 • resztki/odpady z młynka podzlewowego
 • ręczniki papierowe/chusteczki nawilżane

Jeżeli oczyszczalnia nie była zgłoszona w projekcie budowlanym, podlega ona zgłoszeniu w Starostwie.

Krok 1. Zgłoszenie wodnoprawne w Wodach Polskich
Do uzyskania zgłoszenia wodnoprawnego należy przygotować:
opis oczyszczalni ścieków

 • przekroje odbiornika ścieków
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • mapę zasadniczą

Krok 2. Zgłoszenie w Starostwie
Do uzyskania zgłoszenia budowlanego w Starostwie potrzebne będą:

 • pismo z Urzędu Gminy z informacją, że działka nie znajduje się na terenie aglomeracji
 • pismo z Urzędu Gminy (lub Wodociągów, PUK-u) z informacją, że nie ma możliwości podłączenia budynku do istniejącej sieci kanalizacyjnej
 • badania geologiczne
 • mapa zasadnicza
 • projekt oczyszczalni
 • zgłoszenie wodnoprawne

Krok 3. Poczekaj na decyzję
W przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków instytucja ma 21 dni na zgłoszenie ewentualnych poprawek we wniosku. W takiej sytuacji konieczne będzie uzupełnienie lub poprawienie wniosku. Jeśli jednak starostwo lub urząd nie odezwą się w ciągu 21 dni, stosując tzw. cichą akceptację czyli brak sprzeciwu, uprawniające do rozpoczęcia robót budowlanych zgodnie z terminem wskazanym we wniosku.

Krok 5. Zakup oczyszczalni ścieków
Teraz możesz już spokojnie wybrać oczyszczalnię ścieków. Dla gruntów przepuszczalnych, niskiego poziomu wody gruntowej oraz studni w odległości min. 30m wystarczające są oczyszczalnie drenażowe. Jednak nie doczyszczają one ścieków i na poletku drenażowym nie można sadzić roślin do celów spożywczych.

Dlatego lepsze są oczyszczalnie biologiczne, gdzie cały proces oczyszczania zachodzi w zbiorniku a odprowadzony ściek jest oczyszczony w 98-99%.

Jeżeli masz szczelne szambo lub oczyszczalnię drenażową, w której nie pracuje już drenaż, pomyśl o zamianie tych zbiorników na biologiczną oczyszczalnię ścieków tzw. retrofit.

Dlaczego lepiej wybrać oczyszczalnię a nie szambo dowiesz się z artykułu porównującego koszty użytkowania.

Jeżeli nie masz czasu lub ochoty zająć się zgłoszeniem oczyszczalni lub szamba w Starostwie razem z potrzebnymi dokumentami możesz powierzyć to nam. Wykonujemy także projekty i badania gruntu.

Najczęściej wybierane oczyszczalnie drenażowe

Najczęściej wybierane oczyszczalnie biologiczne