Program Moja Woda 2024

Skończył się już ostatni etap ogólnopolskiego programu rządowego Moja Woda 2024. Nabór wniosków on-line przez Portal Beneficjenta zakończył się dnia 29.02.2024. Drugą wersję wniosku podpisaną (papierowa lub przez ePUAP) należy złożyć do 15.03.2024 roku.

Uwaga! Nabór wniosków w okresie od 03 sierpnia 2023 r. do 29.02.2024 r. (UWAGA: do 29.02.2024 r. przyjmowane są nowe wnioski przez Portal Beneficjenta natomiast wersje podpisane (papierowo lub przez ePUAP) należy złożyć najpóźniej do 15.03.2024 r.).

Moja Woda 2023 / 2024

Program Moja Woda 2024 to kolejna edycja działania, które powstało z myślą o ochronie zasobów wodnych. Za zadanie ma zmniejszanie zjawiska suszy, które coraz częściej występuje na terenie Polski. Celem programu jest zbieranie, a także magazynowanie i wykorzystywanie wody opadowej, która pochodzi z powierzchni dachów domów jednorodzinnych.

Jak skorzystać z dofinansowania w 7 krokach

Wybierz zbiornik

Nie wiesz jaki zbiornik wybrać? Skorzystaj z naszego formularza doboru zbiornika.

Poznaj zasady

Odwiedź stronę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, odpowiedniego dla Twojego miejsca zamieszkania i zapoznaj się z regulaminem programu.

Wypełnij wniosek

Pobierz wniosek z Portalu Beneficjenta, a następnie wypełnij go zgodnie z załączoną instrukcją. W razie pytań i wątpliwości zadzwoń do nas tel: +48 12 656 59 51.

Wyślij wniosek

Wypełniony, a także zweryfikowany wniosek prześlij w formie elektronicznej oraz w wersji papierowej na adres WFOŚiGW.

Poczekaj na odpowiedź

Oczekuj na weryfikację i akceptację wniosku przez WFOŚiGW.

Kup urządzenie

Zbiornik możesz u nas zakupić już w chwili złożenia wniosku lub po przyznaniu dotacji, aby mieć pewność zwrotu pieniędzy.

Zakończ inwestycję

Zrób to nie później niż 30.06.2024 r.

Rozlicz się

Złóż dokumenty do rozliczenia dotacji nie później niż 31.07.2024 r.

Zgromadzoną w zbiornikach wodę można wykorzystać między innymi do podlewania ogrodu, trawnika lub grządek z warzywami i kwiatami. Dzięki temu znacznie zmniejsza się zużycie wody wodociągowej, a przez to wyraźnie maleją rachunki za wodę.

Dotacja w kwocie 6 000 zł (nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych) przeznaczona jest na finansowanie zadania, które dotyczy zakupu, dostawy, montażu, budowy oraz uruchomienia instalacji, służących do:

 • zbierania wód opadowych z powierzchni, m.in. dachów, podjazdów, chodników;
 • gromadzenia wód opadowych w zbiornikach podziemnych lub naziemnych;
 • retencjonowania wód opadowych w gruncie, np. poprzez wykonanie studni chłonnych, drenaży rozsączających, ogrodów deszczowych, itp.;
 • retencjonowania wód opadowych na dachach zielonych;
 • wykorzystania zgromadzonych wód opadowych, np. poprzez pompy, systemy zraszaczy, centrale deszczowe, itp.

Warunki: minimalna wartość kosztu zadania 2 000 zł, minimalna łączna pojemność zbiornika/ów 2 m³.

Dofinansowanie ma postać dotacji w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 6 000 zł.

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2023 r. do 30.06.2024 r. ale inwestycja nie może być zakończona przed wpłynięciem podpisanego wniosku do Funduszu.

Termin realizacji inwestycji nie później niż 30.06.2024 r.

Termin złożenia dokumentów do rozliczenia dotacji nie później niż 31.07.2024 r.

Nabór wniosków w okresie od 3 sierpnia 2023 r do wyczerpania środków.

Nabór wniosków prowadzony jest przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach poszczególnych oddziałów WFOŚiGW.

Najczęściej wybierane produkty

Często zadawane pytania

W jakiej formie złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć w dwóch formach:

 • elektronicznej – na Portalu Beneficjenta
 • popisanej – tradycyjnie papierowo lub elektronicznie przez ePUAP

W jakim terminie są przyjmowane wnioski?

Wnioski są przyjmowane w sposób ciągły do 31.07.2024 rok lub do wyczerpania zasobów.

Czy można złożyć kilka wniosków?

Rozpatrzeniu podlega tylko pierwszy wniosek złożony na daną nieruchomość.

Czy jest możliwa korekta wniosku?

Dopuszcza się dwukrotne skorygowanie lub uzupełnienie wniosku na wezwanie WFOŚiGW.

Czy można sfinansować zadania już wykonane?

Zadanie nie może być zakończone przed dniem złożenia wniosku, ale może być rozpoczęte 01,01,2023 rok

Co mają uwzględniać faktury / rachunki?

Koszty kwalifikowane czyli użyte materiały, koszty robocizny.

Jaki jest okres kwalifikowalności kosztów?

1.01.2023 rok – 30.06.2024 rok

Jaka jest wartość minimalna kwalifikowanych kosztów?

2000zł

Czy dofinansowanie można uzyskać z różnych źródeł?

Dofinansowanie nie może być udzielone z innych źródeł publicznych, jeżeli ich suma przekroczy 100% kwalifikowanych kosztów.

Czy można zmienić pojemność zbiornika lub zakres rzeczowy po złożeniu wniosku?

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu wniosku zmiany wymagają formy pisemnej zgodnej z Programem i Regulaminem

Czy dom w trakcie budowy kwalifikuje się do złożenia wniosku?

Budynek musi zostać oddany do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty tj. najpóźniej do 31.07.2024 rok. Oddanie do użytkowania może nastąpić poprzez uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie lub poprzez uprawomocnienia się zgłoszenia.

Kiedy można zakończyć inwestycję?

Realizacja musi się zakończyć najpóźniej 30.06.2024 rok

Czy w wypadku samodzielnego montażu można wycenić pracę własną?

Nie ma możliwości wyceny pracy własnej. Można wliczyć np. rachunek na koparkę

Czy przedsiębiorca, rolnik może dostać dofinansowanie?

Dofinansowanie może być udzielone beneficjentowi pod warunkiem, że instalacje objęte dofinansowaniem nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w tym rolniczej.

Jaki jest okres trwałości inwestycji?

Okres trwałości inwestycji wynosi 3 lata od daty jej zakończenia. W tym okresie beneficjent jest zobowiązany do zachowania całości dokumentacji związanej z inwestycją.

Czy wymagane jest pozwolenie na budowę zbiornika na wodę deszczową?

WFOŚiGW w Krakowie nie jest instytucją właściwą do podejmowania decyzji w zakresie zgód/zgłoszeń. Obowiązkiem inwestora jest uzyskanie informacji czy zaplanowana instalacja wymaga zgody lub pozwolenia na budowę. Inwestor składając wniosek oświadcza, że realizowana inwestycja będzie zgodna z prawem dlatego po jego stronie leży skontaktowanie się z odpowiednim organem nadzoru na swoim obszarze.

Realizacja przedsięwzięcia musi być zgodna z przepisami prawa, a zastosowane urządzenia i materiały (nowe lub używane) muszą być dopuszczone do używania na rynku polskim ( oświadczenie pozycja F. pkt 3. wniosku).

Kiedy można zakończyć inwestycję?

Po złożeniu podpisanego wniosku do WFOŚiGW w Krakowie, zadanie można realizować i zakończyć niezależnie od tego, kiedy wniosek zostanie rozpatrzony. W przypadku gdy ktoś uzależnia realizację inwestycji od przyznania dotacji, można wstrzymać się z realizacją do czasu otrzymania decyzji w sprawie złożonego wniosku. Realizacja musi zakończyć się najpóźniej 30.06.2024 r.

Czy muszę najpierw zrealizować zadanie czy złożyć wniosek? Kiedy następuje wypłata środków?

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć przed lub w trakcie realizacji zadania (inwestycje zakończone nie kwalifikują się do Programu). Na podstawie złożonego wniosku, w przypadku jego pozytywnego rozpatrzenia zawarta zostanie umowa (otrzymają Państwo pismo). Na tej podstawie po zakończeniu zadania przedkładają Państwo dokumenty do rozliczenia (faktury/rachunki wraz z potwierdzeniem zapłaty, protokół odbioru/oświadczenie o samodzielnym montażu, dokumentacja fotograficzna z realizacji inwestycji, wniosek o płatność). Po pozytywnej weryfikacji dokumentów następuje przelanie środków na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

Co jeżeli w trakcie prac okaże się że kupię coś więcej/mniej niż napisałem we wniosku?

Zakres inwestycji ujęty we wniosku będzie stanowił przedmiot umowy. Wszelkie zmiany umowy wymagają rozpatrzenia przez Zarząd WFOŚiGW w Krakowie i ewentualnego zawarcia aneksu do umowy dotacji.

Czy studnie chłonne (nieszczelne) i oczka wodne kwalifikują się w Programie?

Studnie chłonne i oczka wodne wchodzą w zakres inwestycji w Programie pod warunkiem, że stanowią element całej instalacji służącej do retencjonowania i wykorzystania wody opadowej na terenie danej nieruchomości.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowaniu podlegać będzie zakup, dostawa, montaż, budowa, rozbudowa, uruchomienie instalacji:

 1. do zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych nieruchomości, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, osadniki rynnowe, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez rynien i rur spustowych),
 2. do magazynowania wód opadowych w zbiornikach (np. szczelne zbiorniki podziemne i naziemne) o sumarycznej pojemności minimum 2 m3,
 3. do retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte),
 4. do retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych na dachach – „zielone dachy” (warstwa drenażowa) bez kosztów nasadzeń,
 5. do wykorzystywania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowych (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody z istniejącego/nowobudowanego w ramach inwestycji zbiornika).

Jako wydatki kwalifikowane należy przyjąć wydatki na zakup oraz zainstalowanie komponentów i adaptacji istniejących instalacji, które będą trwałą częścią systemu umożliwiającego zatrzymanie wody opadowej lub roztopowej na terenie nieruchomości lub/i wykorzystanie magazynowanej wody na cele gospodarstwa domowego i przydomowych ogrodów.

Czy jest minimalna kwota dotacji w Programie „Moja Woda”?

Tak. Minimalna wartość kwalifikowanego zakresu przedsięwzięcia objętego wsparciem – 2 000,00 zł a zatem minimalna kwota dotacji wyniesie 1 600,00 zł.

Mam nieczynny podziemny szczelny zbiornik po szambie. Chciałbym go wykorzystać w Programie. Czy mogę ubiegać się jedynie o dotację na pompę oraz system nawadniania?

Tak. Dofinansowanie przeznacza się na przedsięwzięcie polegające na zebraniu i zagospodarowaniu wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe nie wydostaną się poza teren tej nieruchomości. W skład przedsięwzięcia, które podlega dofinansowaniu może wchodzić zakup, montaż i uruchomienie różnych instalacji, które pozwolą na zebranie, zmagazynowanie oraz zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych. Dopiero wszystkie elementy: rury odprowadzające, zbiornik, elementy do ponownego wykorzystania stanowią – jedną instalację z punktu widzenia efektu rzeczowego, niezależnie z jak wielu i jakich elementów zbudowaną.

Chcesz wybrać odpowiedni zbiornik na deszczówkę?