Dostawa w całej Polsce | Ponad 20 lat na rynku!

Dotacja do zbiorników na deszczówkę w Warszawie

Na realizację inwestycji na terenie m.st. Warszawy polegających na budowie urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania udzielane są dotacje ze środków budżetu m.st. Warszawy.

Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie w wysokości:

 1. do 80% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji (dot. podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych), przy czym maksymalna wysokość dotacji udzielonej w ramach jednego wniosku o udzielenie dotacji nie może przekroczyć:
  1. 4 000 zł dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
  2. 10 000 zł dla pozostałych podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych;
 2. do 80% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji dla jednostek sektora finansów publicznych, będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Krok 1.

 1. Pobierz, wypełnij i wydrukuj wniosek o udzielenie dotacji (patrz punkt Pliki do pobrania). Zwróć uwagę, że wnioskodawcą może być jedynie podmiot lub jednostka, posiadające udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością w celu realizacji inwestycji.
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty w zależności od potrzeby, wymienione w następnej sekcji Wymagane dokumenty.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Krok 2.

 1. Skompletowane dokumenty złóż w:
  a. Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy (dowolny WOM), lub
  b. Kancelarii ogólnej Urzędu al. Jerozolimskie 44, lub
  c. Biurze Ochrony Środowiska pl. Bankowy 2 (Błękitny Wieżowiec), XIV piętro p. 1409, lub
  d. prześlij pocztą na adres: Urząd m.st. Warszawy Biuro Ochrony Środowiska Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.W przypadku braków zostaniesz telefonicznie/mailowo lub listownie powiadomiony o koniecznych uzupełnieniach.
 2. Termin składania wniosków dla osób planujących realizację inwestycji w 2023 r.: od 1 września 2022 r. do 31 marca 2023 r. (za datę złożenia wniosku o udzielenie dotacji uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu m.st. Warszawy).

Krok 3.

 1. Telefonicznie/mailowo zostaniesz zaproszony do Biura Ochrony Środowiska w celu podpisania umowy o udzielenie dotacji.
 2. Przed podpisaniem umowy niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości.

Krok 4.

 1. Umów się z wykonawcą inwestycji lub wykonaj ją samodzielnie – rozpoczęcie realizacji inwestycji, w tym ponoszenie wydatków, nie może nastąpić przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.
 2. Zrealizuj inwestycję.
 3. Wykonaj dokumentację fotograficzną przedstawiającą poszczególne etapy realizacji inwestycji.
 4. Dokonaj odbioru wykonanej inwestycji (potwierdzonego protokołem odbioru, podpisanym przez wnioskodawcę lub pełnomocnika i wykonawcę lub w przypadku wykonania inwestycji przez Wnioskodawcę – oświadczeniem o samodzielnym wykonaniu przedsięwzięcia z podaniem adresu inwestycji).
 5. Uzyskaj oryginał faktury (rachunku) wystawionej na Wnioskodawcę.

Krok 5.

Złóż rozliczenie w Biurze Ochrony Środowiska:

 1. wypełniony i podpisany druk rozliczenia (załącznik do umowy o udzielenie dotacji);
 2. dokument potwierdzający wykonanie inwestycji, ze wskazaniem adresu inwestycji, na który dotacja została przyznana (np: poświadczona na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę kopia protokołu odbioru wykonanej inwestycji podpisana przez wykonawcę i Wnioskodawcę lub oświadczenie o samodzielnym wykonaniu inwestycji).
 3. oryginał faktury (rachunku) wystawionej na Wnioskodawcę (oryginał dokumentu zostanie odesłany niezwłocznie po zaakceptowaniu rozliczenia przez Biuro Ochrony Środowiska);
 4. dokumentację fotograficzną przedstawiającą poszczególne etapy realizacji inwestycji.

Krok 6.

Przekazanie dotacji na wskazany we wniosku rachunek bankowy, w ciągu 21 dni od zaakceptowania rozliczenia przez Biuro Ochrony Środowiska.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o udzielenie dotacji na realizację inwestycji polegającej na budowie urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania (patrz punkt Pliki do pobrania).
 2. Zgoda właściciela/współwłaścicieli nieruchomości na realizację inwestycji będącej przedmiotem wniosku o udzielenie dotacji (patrz punkt Pliki do pobrania), jeśli nie realizuje jej właściciel.
 3. Oryginał pełnomocnictwa (patrz punkt Pliki do pobrania) lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, wówczas dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu (nie dotyczy osób zwolnionych z opłaty skarbowej).

Dodatkowe dokumenty składane przez osoby prowadzące działalność gospodarczą i przedsiębiorców lub prowadzące działalność w sektorze rolnym lub rybołówstwa:

 1. Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym Wnioskodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
 2. Wypełniony formularz z informacjami przedstawianymi przez Wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis formularz pomocy de minimis (patrz punkt Pliki do pobrania) – osoby prowadzące działalność gospodarczą i przedsiębiorcy.
 3. Wypełniony formularz z informacjami przedstawianymi przez Wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie formularz pomocy de minimis (patrz punkt Pliki do pobrania).

Opłaty

17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać na rachunek:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Zwolnieni z opłaty skarbowej są:

 1. małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo;
 2. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
 3. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię, przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Miejsce złożenia i odbioru

Miejsce złożenia:
 1. Wydział Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy (dowolny WOM), lub
 2. Kancelaria ogólna Urzędu al. Jerozolimskie 44, lub
 3. Biuro Ochrony Środowiska pl. Bankowy 2 (Błękitny Wieżowiec), XIV piętro p. 1409, lub
 4. prześlij pocztą na adres: Urząd m.st. Warszawy Biuro Ochrony Środowiska  Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.

Za datę złożenia wniosku o udzielenie dotacji uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu m.st. Warszawy.

W przypadku braków zostaniesz telefonicznie/mailowo lub listownie powiadomiony o koniecznych uzupełnieniach.

Miejsce odbioru:

– osobiście lub przez pełnomocnika w Biurze Ochrony Środowiska – podpisanie umowy o udzielenie dotacji.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Umowy o udzielenie dotacji podpisywane są począwszy od I kwartału roku, na który zaplanowano realizację inwestycji. Decyduje kolejność złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna